Klubbstatus – årsmøtereferat, 28. februar 2024

Nedenfor følger referat fra klubbens årsmøte. Regnskap og årsberetning er vedlagt som lenker til PDF-dokumenter.

Årsmøtereferat 2024

Årsmøtet i Norsk Lanciaklubb fant sted 28. februar 2024 hos Melby auto. 24 medlemmer deltok på møtet.

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og referent
  Jens Ole Ekelund ble valgt til møteleder og klubbens sekretær, Jens Holwech, ble valgt som referent.
 2. Godkjenning av innkalling
  Årsmøteinnkallingen ble godkjent.
 3. Godkjenning av dagsorden
  Dagsorden ble godkjent.
 4. Årsberetning
  Årsberetningen for 2023 ble gjennomgått av klubbsekretæren, og ble deretter vedtatt.
 5. Regnskap
  Årsregnskapet ble gjennomgått av klubbkasserer Ulf Henriksen. Også dette året var medlems­bladet klubbens største utgiftspost, med 73% av utgiftene. Klubbens deltagelse på Oslo Motor Show, drift av nettsidene og regnskapsprogram var andre merkbare utgiftsposter.Regnskapet var dessverre ikke revisorgodkjent før årsmøtet, og revisjonsarbeidet vil derfor fortsette. Årsmøtet godtok at endelig regnskap vil bli tilgjengelig senere i år.
 6. Kontingentsats
  Etter noe diskusjon, ble årskontingenten for 2025 satt til 600 kr, altså det samme som for 2024.
 7. Valg til styre, revisor og valgkomité
  Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt, og alle klubbens tillitsvalgte ble gjenvalgt.Etter valget er klubbens tillitsvalgte for 2024:

  • Formann og redaksjonsmedlem i Lancisti Norvegesi: Harald Bergsaker
  • Ansvarlig redaktør og utgiver av Lancisti Norvegesi: Sverre Undseth
  • Styremedlem og redaksjonsmedlem i Lancisti Norvegesi: Knut Larsen
  • Sekretær: Jens Holwech
  • Kasserer: Ulf Henriksen
  • Styremedlem og medlemskontakt/sosiale medier: Andreas Ekelund
  • Revisor: Nils Kristian Storaker
  • Valgkomité: Tore Uglehus, Jens Ole Ekelund og Erik Hansen
 8. Eventuelt
  Ingen saker var mottat før årsmøtet, men flere forhold ved klubbens virksomhet ble diskutert:

  • Utviklingen i forholdet mellom LMK og AmCar ble fremhevet som interessant. Årsmøtet ønsket en gjennomgang av medlemsfordelene hos disse organisasjonene, og Eivind Robertsen og Per Eie påtok seg oppgaven med å sammenfatte dette.
  • Klubbens vedtekter har ikke vært vedlikeholdt gjennom årene. Årsmøtet ønsket at oppdaterte vedtekter skulle utarbeides, og Tor Nenseth påtok seg å lede dette arbeidet.

Logg inn