Klubbstatus – årsmøtereferat, 8. mars 2023

Årsmøtereferat 2023

Årsmøtet i Norsk Lanciaklubb fant sted 8. mars 2023 hos Autovia. 18 medlemmer deltok på møtet.

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og referent
  Erik Hansen ble valgt til møteleder og klubbens sekretær, Jens Holwech, ble valgt som referent.
 2. Godkjenning av innkalling
  Årsmøteinnkallingen ble godkjent uten innvendinger.
 3. Godkjenning av dagsorden
  Dagsorden ble godtatt av forsamlingen.
 4. Årsberetning
  Årsberetningen for 2022 ble gjennomgått av møtelederen, og ble deretter vedtatt.
 5. Regnskap
  Årsregnskapet ble gjennomgått av Ulf Henriksen, på vegne av avtroppende kasserer, Pia Henriksen. Medlemsbladet var, som normalt, klubbens største utgiftspost. Klubbens deltagelse på Oslo Motor Show var en ny utgift dette året, men deltagelsen ble positivt bemerket av flere møtedeltagere. Klubben hadde per 8. mars 2023 96.883,97 kr på konto. Ca. 45 medlemmer hadde ikke betalt kontingenten før årsmøtet, og vil bli purret.Regnskapet viste 1. januar 2022 en banksaldo på 45.356,01 kr. Et samlet årsoverskudd for 2023 på 2.043 kr ga en banksaldo på 47.399,01 kr per 1. januar 2023.
 6. Kontingentsats
  Etter benkeforslag ble årskontingenten for 2024 satt til 600 kr. Forslaget ble vedtatt med overveldigende flertall.
 7. Valg til styre, revisor og valgkomité
  Valgkomitéens innstilling til tillitsvalgte ble enstemmig vedtatt. Kasserer Pia Henriksen ble takket for innsatsen, men vervet fortsetter i familien siden Ulf Henriksen overtar denne oppgaven. Formannsvervet blir også videreført i 2023 av Harald Bergsaker, etter en samlet vurdering av klubbens funksjoner.Avlastning av styret har vært diskutert i valgkomitéen, eksempelvis gjennom mer bruk av uformelle arbeidsgrupper. Noen aktuelle funksjoner kan være medlemsbladet, tur/treffgruppe, delelager/spesialverktøy/deleregister, klubbrekvisita, samt mer aktiv bruk av kontaktpersoner for de forskjellige biltypene.Etter valget er klubbens tillitsvalgte for 2023:

  • Formann: Harald Bergsaker
  • Ansvarlig redaktør og utgiver av Lancisti Norvegesi: Sverre Undseth
  • Medredaktør i Lancisti Norvegesi: Knut Larsen
  • Sekretær: Jens Holwech
  • Kasserer: Ulf Henriksen
  • Styremedlem og medlemskontakt/sosiale medier: Andreas Ekelund
  • Revisor: Nils Kristian Storaker
  • Valgkomité: Tore Uglehus, Jens Ole Ekelund og Erik Hansen
 8. Eventuelt
  Ingen saker ble formelt tatt opp, men klubbens virksomhet ble ivrig diskutert utover kvelden.

  Klubben sendte også en stor takk til Trond Hagen og Svend Dahle som i møtet fortalte om en utrolig ekspedisjon med Renault 4 gjennom Sydamerika!

Logg inn