Klubbens opprinnelige vedtekter gjenfunnet

Nedenfor følger klubbens vedtekter. Tusen takk til Tor Nenseth, som i mars 2024 gjenfant det originale vedtektsdokumentet!

Vedtekter

for

Lancisti Norvegesi

Norsk Lancia klubb

§ 1. Navn

Klubbens navn er: LANCISTI NORVEGESI, Norsk Lancia klubb.

§ 2. Formål

Klubbens formål er å fremme bruk og bevaring av biler av merket Lancia. Klubben skal også søke å gjøre reservedeler, litteratur og informasjon tilgjengelig for klubbens medlemmer.

Klubben skal videre ta sikte på å organisere medlemsmøter, stevner og bilsportsaktiviteter.

Klubben skal videre søke tilknytning til andre foreninger og organisasjoner det er naturlig å samarbeide med, så som Landsrådet for motorhistoriske kjøretøyer og Lancia klubber i andre land.

§ 3.  Medlemskap

Medlemskap i klubben er åpent for enhver som ønsker å fremme klubbens formål. Det er ingen forutsetning for medlemskap å være eier av en Lancia.

Alle medlemmer er pliktige til å betale medlemskontingent.

Årsmøtet fastsetter hvert år den kontingent som skal gjelde for det påfølgende år.

Medlemskontingenten skal betales innen 31. januar i det år kontingenten gjelder for. Medlemskapet anses opphørt dersom medlemskontingenten ikke er betalt innenfor fristen.

§ 4.  Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.

Årsmøtet avholdes hvert år innen utløpet av juni måned. På det ordinære årsmøtet behandles følgende saker:

  1. Regnskap og årsberetning for det foregående år.
  2. Valg av styre og revisor.
  3. Fastsettelse av medlemskontingent for det påfølgende år.
  4. Oppnevnelse av underkomiteer.
  5. Andre saker som styret eller minst tre medlemmer i fellesskap ønsker behandlet av årsmøtet.

I årsmøtet har hvert medlem én stemme.

Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig og med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes efter de samme regler som gjelder for det ordinære årsmøtet dersom styret bestemmer det eller det er forlangt av tre medlemmer i fellesskap.

§ 5.  Styret

Klubbens styre består av fra tre til fem medlemmer etter årsmøtets bestemmelse.

Av styrets medlemmer skal det til enhver tid være en formann, en sekretær og en kasserer.

Styrets oppgave er den daglige drift av klubben i overensstemmelse med klubbens formål.

§ 6.   Vedtektsendring og oppløsning

Årsmøtet kan beslutte å endre disse vedtekter. Vedtektsendring må skje med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.

Klubben kan oppløses efter beslutning av årsmøtet. En beslutning om oppløsning må skje med minst 3/4 flertall blant de fremmøtte medlemmer.

Logg inn